Regulamin

Regulamin portalu www.Ofisowo.pl

Rozdział I – Postanowienia Ogólne

1. Właścicielem portalu internetowego Ofisowo.pl jest PAWEŁ WITKOWSKI prowadzący działalność gospodarczą pod firmą CELCEN - Paweł Witkowski, ul. Romana Dmowskiego 25A, 05-270 Marki k. Warszawy, NIP: 524-147-12-87, REGON 142996558, tel. 48-423-84-41, faks 22-423-84-41, adres e- mail: pawel.witkowski@celcen.pl (dalej: „Właściciel Portalu”). Wszystkie dane właściciela portalu dostępne są na stronie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki pod adresem www.firma.gov.pl

2. Niniejszy Regulamin określa sposób korzystania przez Użytkowników z portalu Ofisowo.pl. i jest udostępniany na stronie internetowej portalu www.ofisowo.pl w taki sposób, aby Użytkownik mógł przed rozpoczęciem korzystania z usług pozyskać, odtworzyć, utrwalić oraz przechowywać (w tym, w zwykłym toku czynności) treść Regulaminu, za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje.

3. Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadającą zdolność prawną, która korzysta z portalu Ofisowo.pl i zaakceptowała niniejszy Regulamin.

4. Użytkownik jest zobowiązany przed rozpoczęciem korzystania z portalu Ofisowo.pl do zapoznania się z Regulaminem. Korzystając z portalu Ofisowo.pl, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, jak również, że go akceptuje i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

Rozdział II Rodzaj i zakres świadczonych usług w ramach portalu Ofisowo.pl

5. Portal internetowy Ofisowo.pl ma charakter wyłącznie informacyjny, tj. pełni rolę porównywarki cen produktów i nie jest sklepem internetowym, a tym samym nie prowadzi sprzedaży ani nie jest pośrednikiem handlowym pomiędzy Użytkownikami, a sklepami przedstawiającymi swoje produkty w ramach portalu Ofisowo.pl.

6. Informacje zawarte na portalu nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, lecz stanowią wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy z konkretnym sklepem. W konsekwencji:

 • a. informacje o cenach produktów jak i ich opisy umieszczone na stronie www.ofisowo.pl mają charakter orientacyjny i nie mają charakteru wiążącego. Opis towaru i wskazanie jego ceny następuje wyłącznie w indywidualnej umowie sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem, a sklepem oferującym dany produkt.
 • b. informacji dostępnych na stronie nie należy wykorzystywać ani opierać się na nich w zastępstwie informacji dostępnych u sprzedawców danych produktów widniejących na Ofisowo.pl;

7. Za pośrednictwem portalu świadczone są, w szczególności następujące usługi:

 • a. uzyskiwanie informacji o produktach biurowych oferowanych przez sklepy,
 • b. porównanie produktów biurowych oferowanych przez sklepy pod względem ceny oraz ich parametrów i właściwości,
 • c. zamieszczanie opinii oraz ocen dotyczących prezentowanych produktów biurowych lub sklepów;
 • d. zapoznawanie się z opiniami innych Użytkowników na temat artykułów biurowych lub sklepów,
 • e. przejście na strony internetowe sklepów z artykułami biurowymi promowanych w portalu Ofisowo.pl oraz innych, których linki zamieszczone są w portalu Ofisowo.pl,
 • f. udostępnianie powierzchni reklamowych,
 • g. możliwość pobierania w formacie pdf informacji o produktach m. in. kart katalogowych wraz ze zdjęciami produktów, certyfikatów ISO, kart charakterystyki produktów,
 • h. możliwość stworzenia przez Użytkownika „koszyka produktów”,
 • i. możliwość wysyłania zapytań do wszystkich sklepów działających w ramach portalu Ofisowo.pl w celu uzyskania indywidualnych warunków zakupu oraz dostawy produktów w ramach utworzonego przez Użytkownika „koszyka produktów”,
 • j. możliwość otrzymania wyceny „koszyka produktów” od wszystkich sklepów działających w ramach portalu Ofisowo.pl, w których produkty są dostępne

8. Właściciel Portalu weryfikuje i aktualizuje informacje na stronie internetowej www.ofisowo.pl oraz dokłada wszelkich starań, aby informacje publikowane na stronie były zgodnie ze stanem faktycznym, przy czym jednak nie może w pełni zapewnić ich aktualności. W celu zweryfikowania aktualności ceny, opisu oraz dostępności towaru, Użytkownik powinien przejść na stronę internetową sklepu, którego produkt jest prezentowany na portalu Ofisowo.pl lub wysłać za pośrednictwem portalu Ofisowo.pl stosowne zapytanie do danego sklepu. W razie jakichkolwiek wątpliwości Użytkownik powinien kontaktować się bezpośrednio z danym sklepem.

9. Umowa sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem i sklepem zostaje zawarta na warunkach określonych przez sklep i powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a Właściciel Portalu nie jest stroną tej czynności prawnej. W związku z tym nie odpowiada ani za niewykonanie czy nienależyte wykonania przez sklep swoich obowiązków wynikających z umowy sprzedaży, ani z tytułu rękojmi lub gwarancji.

Rozdział III – Warunki świadczenia usług

10. Warunkiem korzystania z usług portalu Ofisowo.pl jest spełnienie przez system Użytkownika następujących, minimalnych wymagań technicznych: i) połączenie z siecią Internet oraz ii) dowolny system operacyjny z zainstalowaną przeglądarką stron www. Portal Ofisowo.pl informuje, że w przypadku niektórych usług, dla efektywnego ich działania, niezbędne jest włączenie programów Java Script, Java, Flash, a także cookies oraz obsługi sesji.

11. Właściciel Portalu informuje, iż transmisja danych między komputerem Użytkownika a stronami internetowymi nie ma charakteru poufnego i może być narażona na ingerencję osób trzecich (wirusy, spam itp.). W celu uniknięcia ingerencji osób trzecich Użytkownik powinien upewnić się, czy jego komputer jest zabezpieczony przed złośliwym oprogramowaniem oraz czy posiada aktualne oprogramowanie antywirusowe i inne tego typu zabezpieczenia.

Rozdział IV – Wypowiedzi Użytkowników

12. Portal Ofisowo.pl umożliwia użytkownikom opiniowanie produktów oraz sklepów. Publikowane wypowiedzi są subiektywnymi opiniami Użytkowników, a portal Ofisowo.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść w oparciu o właściwe przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną tj. jeśli nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

13. Wypowiedzi powinny być prawdziwe, rzetelne i zredagowane w czytelny sposób. Nie mogą zawierać: wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami, mających na celu poniżenie, zdeprecjonowanie lub wyrządzenie szkody, adresów stron internetowych, treści o charakterze reklamowym, danych osobowych Użytkowników lub innych osób, w szczególności: imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru telefonu lub adresu e-mail, treści podważających własną wiarygodność jak i innych Użytkowników, które w szczególności mają na celu wystawianie pozytywnych opinii własnemu przedsiębiorstwu i negatywnych przedsiębiorstwom konkurencyjnym, ani jakichkolwiek informacji sprzecznych z prawem czy zasadami współżycia społecznego. Użytkownik dodatkowo powinien powstrzymywać się od wchodzenia w porozumienia z innymi Użytkownikami w celu wzajemnego oddziaływania na wiarygodność własną i innych podmiotów. Wypowiedzi krytyczne powinny być wymierzone w dany typ zachowania, a nie mieć na celu ubliżenie, złośliwość wobec danego podmiotu.

14. Użytkownik oświadcza, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wypowiedzi przesyłane przez niego w serwisie Ofisowo.pl.

15. Zgodnie z art. 15 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, portal Ofisowo.pl nie jest zobowiązany do sprawdzenia przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych. Użytkownik lub osoba trzecia ma jednak prawo zgłosić poprzez formularz kontaktowy, że dane lub związana z nimi działalność według jej opinii mają charakter bezprawny.

16. Portal Ofisowo.pl nie moderuje wypowiedzi zamieszczanych przez Użytkowników, jednakże zastrzega sobie prawo do usunięcia bądź edycji wypowiedzi, w szczególności:

 • a. w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności w rozumieniu art. 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 • b. gdy naruszają zasady określone w pkt13 niniejszego Regulaminu,
 • c. gdy naruszają obowiązujące przepisy prawa lub dobre obyczaje,
 • d. gdy naruszają dobra osobiste, prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa chronione na podstawie prawa własności przemysłowej, tajemnice przedsiębiorstwa czy handlowe,
 • e. wprowadzają w błąd,
 • f. treść wypowiedzi zawiera znaki, które powodują, że lista wypowiedzi staje się nieczytelna.

17. Jeżeli Właściciel Portalu otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialność względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.

18. Jeżeli Właściciel Portalu uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie odpowiada względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomił Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu.

19. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie oraz rozpowszechnianie, jak i publikowanie, kopiowanie i modyfikowanie oraz dystrybucję przez portal Ofisowo.pl wszelkich informacji zamieszczonych przez niego w portalu Ofisowo.pl, a w szczególności jego wypowiedzi na temat towarów lub sklepów.

Rozdział V – Przerwy techniczne, awarie i błędy w działaniu serwisu

20. Właściciel Portalu zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie strony Portalu Ofisowo.pl. W razie wystąpienia awarii lub błędów technicznych spowodowanych kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem bądź innymi przyczynami, portal Ofisowo.pl stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych. Właściciel Portalu nie ponosi odpowiedzialność za skutki awarii technicznych, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec.

21. Informacje o przerwach technicznych, awariach i błędach technicznych są umieszczane w sekcji „Blog”, do której dostęp możliwy jest ze strony głównej Ofisowo.pl.

22. W celu rozwoju portalu Ofisowo.pl oraz minimalizowania ryzyka wystąpienia awarii, konieczne są okresowe przerwy techniczne, w czasie których w systemie informatycznym wprowadzane są odpowiednie zmiany. Portal Ofisowo.pl zobowiązuje się planować przerwy techniczne, w miarę możliwości, na godziny nocne, tak aby były jak najmniej uciążliwe dla Użytkowników.

Rozdział VI – Ochrona danych osobowych

Postępowanie z danymi osobowymi po 25 maja 2018 r. dostępne jest w oddzielnych dokumentach na podstronie:

Polityka prywatności

oraz

Klauzula informacyjna

Rozdział VII - Prawa autorskie

34. Użytkownicy zobowiązują się do korzystania z portalu Ofisowo.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631) oraz ustawą z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tj. Dz. U. 2003 r. Nr 119 poz. 1117) .

35. Cała treść strony www.ofisowo.pl jest chroniona prawem autorskim i prawem własności przemysłowej na rzecz Właściciela Portalu oraz w odpowiednim zakresie na rzecz partnerów Właściciela Portalu.

36. Użytkownik nie może kopiować danych umieszczonych na stronie internetowej www.ofisowo.pl, chyba że w ramach dozwolonego użytku osobistego lub po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody podmiotu uprawnionego. Komercyjne użycie informacji umieszczonych na stronie www.ofisowo.pl, w szczególności zdjęć produktów czy ich opisów, jest niegodnie z prawem.

Rozdział VIII – Reklamcje

37. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące usług świadczonych przez portal Ofisowo.pl.

38. Reklamacje można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres firmy CELCEN PAWEŁ WITKOWSKI, ul. Romana Dmowskiego 25A, 05-270 Marki k. Warszawy bądź poprzez wysłanie e-maila na adres: kontakt@ofisowo.pl lub przez formularz kontaktowy na stronie portalu Ofisowo.pl.

39. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

40. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez portal Ofisowo.pl.

41. Portal Ofisowo.pl zastrzega, że reklamacje dotyczące jakości towarów lub wad towarów nabytych od sklepów, czy też nienależytego wykonania bądź niewykonania umowy ze sklepem należy kierować bezpośrednio do sklepu, z którego towar pochodzi. Takie reklamacje nie będą rozpatrywane przez Ofisowo.pl.

Rozdział IX – Postanowienia końcowe

42. Właściciel Portalu ma prawo do zmiany Regulaminu i zobowiązuje się poinformować Użytkowników na stronie www.ofisowo.pl o zmianie Regulaminu. Zmiany w niniejszym Regulaminie wchodzą w życie w ciągu 14 dni od dnia ich opublikowania na stronie www.ofisowo.pl i przez ten okres będą wyraźnie zaznaczone, tak aby Użytkownik mógł je zauważyć bez wnikliwej analizy całego Regulaminu.

43. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

44. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

45. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 31.07.2012 roku, przy czym Rozdział VI — Ochrona danych osobowych obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Szanowni Klienci! Drodzy Państwo!

Dbamy o Twoją prywatność

Zanim klikniesz „Przejdź do serwisu”, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez nas i naszych zaufanych partnerów oraz przekazujemy informacje o naszej polityce prywatności w tym o tzw. cookies. Klikając „Przejdź do serwisu”, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody lub ograniczyć jej zakres.

Zgoda

Jeśli chcesz zgodzić się na przetwarzanie przez nas i naszych zaufanych partnerów, Twoich danych osobowych, które udostępniasz w historii przeglądania stron i aplikacji internetowych, w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych w celu ustalenia Twoich potencjalnych zainteresowań dla dostosowania reklamy i oferty), w tym na umieszczanie tzw. cookies na Twoich urządzeniach i ich odczytywanie, kliknij przycisk „Przejdź do serwisu”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub ograniczyć jej zakres, kliknij „Szczegóły”, gdzie znajdziesz wszelkie informacje o tym jak to zrobić . Te same informacje znajdziesz także na podstronie z naszą polityką prywatności obowiązującą od 25 maja 2018.

W przypadku użytkowników zalogowanych, ważna jest Państwa wcześniejsza zgoda której udzieliliście podczas zakładania konta. Każda Państwa zgoda jest dobrowolna i można ją w dowolnym momencie wycofać.

Polityka prywatności (rozwiń) Klauzula Informacyjna (rozwiń) Lista Zaufanych Partnerów (rozwiń)
Nie wiesz co zrobić? - zobacz krótki poradnik x